Inscricións

ARTISTAS

  DATOS DO ARTISTA OU GRUPO

  Número de persoas en xira (músicos + técnicos)

  Fotografía do artista ou grupo:

  En caso de tratarse dunha estrea especifiqueo

  DATOS DE CONTACTO DA EMPRESA DE MANAGEMENT

  GRAZAS POR PARTICIPAR

  Lin e acepto a política de privacidade

   DATOS DEL ARTISTA O GRUPO

   Número de personas en gira (músicos + técnicos)

   Fotografía del artista o grupo:

   En caso de tratarse de un estreno especifiquelo

   DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA DE MANAGEMENT

   GRACIAS POR PARTICIPAR

   He leído y acepto la política de privacidad

    DATA OF THE ARTIST OR GROUP

    Number of people on tour (musicians + technicians)

    Photograph of the artist or group:

    In case of a premiere, specify it

    CONTACT DETAILS OF THE MANAGEMENT COMPANY

    THANK YOU FOR PARTICIPATING


    I have read and accept the privacy policy

    PROGRAMADORES E PROFESIONAIS

     É unha actividade exclusiva para profesionais?

     Ten pensado organizar algunha actividade no seu ámbito de actuación?

     Casa para marcar se é programador ou outro profesional do sector

     En caso de ser programador, gustaríalle acollerse á gratificación dunha (1) Noite de hotel (noite do 13 ao 14 de outubro de 2022) proporcionada pola organización do evento? (Esta pregunta só se na anterior seleccionou programador)

     Gostaría de participar nas reunións de negocio ou speedmeetings?

     GRAZAS POR PARTICIPAR

     Lin e acepto a política de privacidade

      ¿Es una actividad exclusiva para profesionales?

      ¿Tiene pensado organizar alguna actividad en su ámbito de actuación?

      Casilla para marcar si es programador u otro profesional del sector

      En caso de ser programador, ¿le gustaría acogerse a la gratificación de una (1) Noche de hotel (noche del 13 al 14 de octubre de 2022) proporcionada por la organización del evento? (Esta pregunta sólo si en la anterior ha seleccionado programador)

      ¿Le gustaría participar en las reuniones de negocio o speedmeetings?

      GRACIAS POR PARTICIPAR

      He leído y acepto la política de privacidad

       Is it an exclusive activity for professionals?

       Do you plan to organize any activities in your field of action?

       Box to check if you are a programmer or another professional in the sector

       If you are a programmer, would you like to benefit from the gratification of one (1) Hotel Night (night from October 13 to 14, 2022) provided by the organization of the event? (This question only if in the previous one you have selected programmer)

       Would you like to participate in business meetings or speedmeetings?

       THANK YOU FOR PARTICIPATING


       I have read and accept the privacy policy